Egen erfarenhet oftast bakom väderskydd

Egen erfarenhet oftast bakom väderskydd

Inställningen till att använda väderskydd över byggnationer skiljer sig åt beroende på byggherrens tidigare erfarenheter. Byggskador i tidigare projekt är ofta ett starkt motiv till att vidta förebyggande åtgärder, som till exempel att föreskriva väderskydd. Trots tydliga fördelar upplevs motiven som svåra att förankra och...

Identifiera fuktrisker tidigt i processen

En viktig del i arbetet med att uppfylla Boverkets byggregler är att säkerställa fuktsäkerheten i byggnaden. Vi har träffat fuktsakkunnige Johan Tannfors på AK Konsult som menar att många som inte använt väderskydd tidigare har blivit medvetna om behovet. Problem orsakade av fukt är vanligt...

Drivkrafterna varierar

Många ser en utmaning i att beräkna och utvärdera de totalekonomiska vinsterna med att använda väderskydd i byggprocessen. För att underlätta planering, beräkning och beslut om väderskydd behövs en god överblick av de ekonomiska för- och nackdelarna på både kort och lång sikt. Den mest...

Fokus på säkerhet vid takarbete och väderskydd

Den 1 juli 2014 infördes nya arbetsmiljöföreskrifter för ställningar och väderskydd, AFS2013:4, som innebar skärpta krav på ställningsentreprenörer och tillverkare. Föreskrifterna gynnar seriösa entreprenörer som fokuserar på säkerhet för den som utför arbetet. Åke Norelius på Arbetsmiljöverket betonade inför införandet att alla aktörer har ansvar...

Väderskydd mer än bara en presenning

Kunskapen om vilka olika typer av väderskydd som finns och hur de används är begränsad. Det gör att definitionen av väderskydd i förfrågningsunderlagen i vissa fall är otydlig och kan bli fri för egen tolkning. För olika byggprojekt ser behoven olika ut och valet av...

Väderskyddat byggande – en välbeprövad metod

Under mer än 20 år har metoden med väderskyddat utvecklats. Idag finns etablerade och väl beprövade tekniska lösningar. Det har medfört att ett växande antal byggherrar och entreprenörer väljer att väderskydda sina byggprojekt. Tidigare studier har påvisat flera fördelar med väderskyddat byggande. Bland annat kan...