Ekonomi & arbetsmiljö

Drivkrafterna varierar

Många ser en utmaning i att beräkna och utvärdera de totalekonomiska vinsterna med att använda väderskydd i byggprocessen. För att underlätta planering, beräkning och beslut om väderskydd behövs en god överblick av de ekonomiska för- och nackdelarna på både kort och lång sikt.

Läs mer

Mer om ekonomi & arbetsmiljö

Identifiera fuktrisker tidigt i processen

En viktig del i arbetet med att uppfylla Boverkets byggregler är att säkerställa fuktsäkerheten i byggnaden. Vi har träffat fuktsakkunnige Johan Tannfors på AK Konsult som menar att många som inte använt väderskydd tidigare har blivit medvetna om behovet.

Läs mer

Egen erfarenhet oftast bakom väderskydd

Inställningen till att använda väderskydd över byggnationer skiljer sig åt beroende på byggherrens tidigare erfarenheter. Byggskador i tidigare projekt är ofta ett starkt motiv till att vidta förebyggande åtgärder, som till exempel att föreskriva väderskydd. Trots tydliga fördelar upplevs motiven som svåra att förankra och att precisera objektivt.

Läs mer