Otydliga ekonomiska drivkrafter hög tröskel för väderskydd

Många ser en utmaning i att beräkna och utvärdera de totalekonomiska vinsterna med att använda väderskydd i byggprocessen. För att underlätta planering, beräkning och beslut om väderskydd behövs en god överblick av de ekonomiska för- och nackdelarna på både kort och lång sikt.

Den mest påtagliga anledningen till att använda väderskydd är att undvika fuktproblem. Även högre byggkvalitet, effektivare planering av byggprocessen, tidsbesparing och bättre arbetsmiljö är viktiga skäl. Det finns en bild av att väderskydd kan ge en bättre total ekonomi i byggprojektet, men uppfattningen om hur väderskyddet påverkar totalekonomin är inte entydig. Den studie som Layher genomfört i samarbete med Byggherrarna pekar på att betydligt fler entreprenörerna än byggherrar ser förbättrad produktivitet som en av de viktigaste anledningarna att välja väderskyddat byggande.

När de ekonomiska drivkrafterna är otydliga, och kunskapen låg om hur de effektivitets- och produktivitetsmässiga vinsterna på kort- och lång sikt kan beräknas, blir tröskeln hög för att bygga väderskyddat. Särskilt om byggherren inte har tidigare erfarenhet av denna typ av byggmetod.

Skapa överblick av ekonomiska för- och nackdelar

För att underlätta planering, beräkning och beslut om väderskydd behövs en god överblick av de ekonomiska för- och nackdelarna på både kort och lång sikt. När något är svårt att kalkylera blir det också svårt att sätta totalekonomiska mål att utvärdera mot. Det finns ett samband mellan utmaningarna med att beräkna värdet av, och kostnaderna för, väderskydd och svårigheten att utvärdera totalekonomin på kort och lång sikt. Detta påverkar, tillsammans med tidigare erfarenheter av projekt med och utan väderskydd, också beslutet inför kommande byggprojekt.

I flera av de väderskyddade byggprojekt som genomförs idag görs inte någon specifik utvärdering av väderskyddets betydelse. I den aktuella studien uppgav en tredjedel av de med tidigare erfarenhet av metoden att de utvärderar långsiktiga kostnadsbesparingar och att endast en av sju mäter direkta kostnadsbesparingar. Detta trots att forskning visar att de direkta kostnadsbesparingarna räcker för att täcka merkostnaden för väderskyddet. I ett utvärderingsprojekt som genomfördes inom Sveriges Byggindustrier FoU i Väst 2006 utvärderades erfarenheterna av väderskydd i ett antal byggprojekt. Erfarenheter från de projekt som då granskades visade att väderskydd redan på kort sikt bär sina egna kostnader, främst genom högre produktivitet på byggarbetsplatsen.

Sedan BI genomförde sin utvärdering har det skett en stor teknisk utveckling inom området. I takt med denna utveckling ökar med stor sannolikhet produktivitetsfördelarna och användningsområdena, då till exempel öppningsbara väderskydd blivit vanligare.

Ladda ner och läs hela rapporten från studien här.

Erfarenheter visar att väderskydd redan på kort sikt bär sina egna kostnader, främst genom högre produktivitet på byggarbetsplatsen.