Ansvar & kravställning

Byggherrens ansvar säkerställa fuktsäkerhet

Byggherrens agerande tidigt i processen påverkar möjligheten att utnyttja potentialen med väderskyddat byggande. Kunskapen är begränsad när det gäller kravställningen på väderskydd enligt studien En bättre byggprocess.

Läs mer

Mer om ansvar & kravställning

Fokus på säkerhet vid takarbete

Arbetsmiljöföreskrifter för ställningar och väderskydd, AFS 2013:4, innebär sedan revideringen 2014 skärpta krav på ställningsentreprenörer och tillverkare. Föreskrifterna gynnar seriösa entreprenörer som fokuserar på säkerhet för den som utför arbetet. Vid införandet betonade Arbetsmiljöverkets projektledare Åke Norelius att alla aktörer har ansvar för sin egen del.

Läs mer

Projektstudie: Byggnation med KL-trä utan väderskydd ökar mikrobiell påväxt

Går det att bygga med KL-trä utan väderskydd? Lars Olsson, RISE, har utfört fallstudier, fältmätningar och intervjuer med syfte att ge ökad kunskap om hur KL-träkonstruktioner (inklusive skarvar, anslutningar och infästningspunkter) påverkas vid nederbörd under byggnation. Resultatet pekar på att det är svårt eller omöjligt att helt undvika uppkomst av mikrobiell påväxt.

Läs PDF