Fokus på säkerhet vid takarbete och väderskydd

Den 1 juli 2014 infördes nya arbetsmiljöföreskrifter för ställningar och väderskydd, AFS2013:4, som innebar skärpta krav på ställningsentreprenörer och tillverkare. Föreskrifterna gynnar seriösa entreprenörer som fokuserar på säkerhet för den som utför arbetet. Åke Norelius på Arbetsmiljöverket betonade inför införandet att alla aktörer har ansvar för sin egen del.

Inför att AFS2013:4 trädde i kraft intervjuades Åke Norelius på Arbetsmiljöverket av tidningen Högaktuellt om vad de nya föreskrifterna för ställningar innebär.

Vad kan du säga om säkerhetstrenden generellt?
– Under de senaste 10-15 åren har olyckstalen planat ut efter att tidigare sjunkit dramatiskt. Det tyder på att de största problemen reglerats, men att det fortfarande finns områden som behöver identifieras och regleras. Idag har vi ungefär 200 olyckor med ställningar per år.

Vilka förändringar kan du berätta om, som ytterligare ska förbättra säkerheten på arbetsplatsen?
– En nyhet i de nya regler för ställning är att den omfattar skydd mot fall vid takarbete, vilket inte ingick tidigare. En annan förändring är att vi fått föreskrifter om användningen av ställning som rasskydd (skyddstak), exempelvis vid rena fasadarbeten.

Användningen av väderskydd har ökat lavinartat. Vad är skillnaden i de nya föreskrifterna för ställning?
– Ja, väderskydden har ökat väldigt i branschen och tidigare har det inte funnits regler om hur dessa ska dimensioneras och utformas, men det vi sett är faktiskt att flera väderskydd rasat in på grund av okunskap och brist på regler. Problemet är att olika aktörer gör på olika sätt. Vintern 2010/2011, när det var gott om snö, hade vi enbart i Stockholm minst fyra fall av ras där väderskydden var feldimensionerade och inte klarade att ta upp de snö- och vindlaster som förekom.

Vem har ansvaret för att säkerhetsföreskrifterna efterlevs?
– Alla aktörer i arbetslivet har ansvar för sin egen del. Tillverkare och leverantörer har ansvar för att leverera säkra och typkontrollerade produkter. Samtidigt har naturligtvis ställningsentreprenörerna ansvar för att ställningen uppförs på ett säkert sätt. Slutligen ansvarar användarna för att ställningarna används på ett avsett och säkert sätt. I de fall tillverkare och leverantörer inte följer kraven föreslås att de belastas med sanktionsavgifter, exempelvis när man levererar en icke typkontrollerad anordning. De som uppför och monterar ner ställningar föreslås även de belastasmed sanktionsavgifter om personalen som utför arbetet inte kan visa att de har erforderlig kunskap eller utbildning.
– Vi på Arbetsmiljöverket utfärdar inga utbildningsbevis, däremot har branschorganisationen STIB utarbetat ett eget system som vi tycker är bra.

Vem kontrollerar att reglerna följs?
– Det gör vi, det vill säga i första hand våra inspektionsdistrikt på Arbetsmiljöverket.

Hur ses de nya förslagen av branschen?
– Jag tycker de tas emot bra och de seriösa ställningsentreprenörerna har en vilja att följa de nya föreskrifterna. Branschföreningen gör ett bra arbete. Överhuvudtaget har vi ett bra samarbete med alla större aktörer på andra sidan, som branschaktörer, intresseorganisationer och arbetstagarorganisationer.

Kort fakta om föreskrifter för ställningar AFS2013:4

Arbetsmiljöverkets omarbetade föreskrifter om ställningar trädde i kraft 1 juli 2014. Till skillnad från de tidigare, utgivna 1991, omfattar dessa även föreskrifter för väderskydd. Syftet är att minimera antalet olyckor som framförallt orsakas av fall, ras eller hög belastning. Ambitionen var att med de nya föreskrifterna skapa tydligare riktlinjer bland annat genom att:

  • Produktkraven ska så långt möjligt anknyta till europeisk standard.
  • Vid uppförande och nedmontering av ställning (inklusive väderskydd) ska man alltid vara skyddad mot fall; med skyddsräcke eller personlig skyddsutrustning.
  • Ställning ska alltid ha hållfasta skyddsräcken när den används för arbete eller som skydd mot fall från andra konstruktioner, till exempel vid takarbete.
  • De som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar (inklusive väderskydd) ska ha dokumenterad utbildning för detta.
  • Ställningar ska dimensioneras enligt tillämplig europeisk standard.
  • Väderskydd ska dimensioneras för last av vind, snö och personer.

Texten är en bearbetning av en artikel som ursprungligen publicerades i tidningen Högaktuellt 2012. Mer läsning om byggherrarnas ansvar hittar du här.

Endast en tredjedel av byggherrarna arbetar aktivt med att ställa krav på väderskydd i byggprocessen.