Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss på Layher AB.

Skyddet för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du ta del av GDPR.

I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Layher AB
556277-3126
Box 2015
194 02 Upplands Väsby

Du kan nå oss genom att maila till info@layher.se eller genom att ringa vår växel på 08-590 955 00.

Vilka personuppgifter samlas in

När du är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter om dig i den mån det behövs. Det handlar exempelvis om när du köper en vara från oss, använder vår tekniska support, eller när du interagerar med vår hemsida eller webshop genom att exempelvis skapa ett användarkonto, ladda ner dokument eller prenumerera på nyhetsbrev.

De uppgifter vi samlar in är bland annat:

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer

Vi behåller också data om din orderhistorik och om den IP-adress du använde vid ditt besök hos oss.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post och post.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra interna tekniska system.

Lagkrav

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna följa gällande lagar. Det handlar här exempelvis om lagar om bokföring och skatt.

Behandlingen sker för vi ska kunna uppfylla de krav som lagen ställer på oss.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar dina personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott som exempelvis bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Vilka får ta del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. och nödvänigt för att leverera en vara, utföra en tjänst, tillhandahålla information eller att de system vi använder för detta skall fungera korrekt. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, banker, leverantörer av IT-tjänster eller andra leverantörer. I sådana sammanhang tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar, eller så länge som det behövs för de ändamål de samlades in.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta oss. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på hemsida och webshop.

Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera hemsidans innehåll, våra tjänster, erbjudanden och annonser till dig som besökare, samt för att öka säkerheten i vår e-handel.

Accepterar du inte cookies i din webbläsare kommer flera av funktionerna på hemsidan inte att fungera. Detta eftersom hemsidan kommer att uppfatta dig som en ny besökare vid varje ny laddning av en sida.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller får veta varje gång en hemsida begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder också tjänster från tredje part som i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med Google och Facebook.

Denna hemsida använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc.

Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur besökare använder hemsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av hemsidan. Man sammanställer också rapporter av aktiviteter på hemsidan och tillhandahåller andra tjänster i samband med aktiviteter på hemsidan.