Väderskyddat byggande – en välbeprövad metod

Under mer än 20 år har metoden med väderskyddat utvecklats. Idag finns etablerade och väl beprövade tekniska lösningar. Det har medfört att ett växande antal byggherrar och entreprenörer väljer att väderskydda sina byggprojekt.

Tidigare studier har påvisat flera fördelar med väderskyddat byggande. Bland annat kan det minska problem med så kallade sjuka hus, möjliggöra kortare byggtider samt bidra till högre produktivitet och bättre arbetsmiljö.

Det har också skett en attitydförändring inom byggbranschen de senaste åren. Allteftersom väderskyddat byggande blivit mer etablerat har det motstånd som tidigare funnits på vissa håll inom entreprenörsledet skiftat till ett positivt mottagande. Samtidigt har nya byggkrav och föreskrifter för beräkning och användning av väderskydd införts, bland annat av Arbetsmiljöverket och genom en ny europeisk beräkningsstandard. Trots detta används väderskydd fortfarande endast i en begränsad, om än växande andel, av de byggprojekt som genomförs.

Det beror bland annat på en begränsad kunskap om byggmetoden och de faktiska fördelarna med väderskyddat byggande.

Skälen att välja väderskyddat byggande varierar

Det finns flera olika skäl till varför man väljer att använda väderskydd i byggprocessen. Några mer vanliga än andra.

Etablerade, mest vanliga anledningarna

  • Undvika fukt – Det är välkänt att byggfukt orsakar byggskador i mångmiljardklassen varje år.
  • Högre byggkvalitet – En torr byggarbetsplats innebär högre kvalitet, främst i form av färre fuktskador men kan också påverka utförandet.
  • Bättre arbetsmiljö – Yrkesarbetarnas arbetsmiljö förbättras avsevärt då arbetsplatsen skyddas mot väder och vind, dessutom kan effektiv belysningen ordnas.

Nya, framväxande argument

  • Enklare planering – Väderleken varierar. Byggprocessen får färre variationer och avbrott med väderskydd.
  • Högre produktivitet – Mindre tid läggs på icke-produktiva uppgifter som till exempel täckning/avtäckning av material och arbetsplats. Att arbetsproduktiviteten påverkas av belysning, temperatur, vind och nederbörd är dessutom vedertaget.
  • Tidpunkt för byggstart – Väderskydd möjliggör byggstart oberoende av väder och årstid.

Mer sällsynta anledningar

  • Bättre totalekonomi – Studier visar att väderskyddets merkostnad kompenseras redan på kort sikt av bland annat högre arbetsproduktivitet. Dessutom kan metoden ge långsiktiga kostnadsbesparingar tack vare färre fuktrelaterade skador. Det innebär att väderskyddat byggande som planeras väl kan var en förtjänst.
  • Mindre materialspill – En väderskyddad arbetsplats innebär att transport och lagring av material kan ske torrt på ett betydligt enklare och effektivare sätt.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets definition samt om de vanligast förekommande väderskydden och hur de fungerar: Väderskydd mer än bara en presenning

Entreprenörernas motstånd har skiftat till ett positivt mottagande, allteftersom byggmetoden blivit mer etablerad.