Byggherrens ansvar säkerställa fuktsäkerhet

Byggherrens agerande tidigt i processen påverkar möjligheten att utnyttja potentialen med väderskyddat byggande. En ny studie visar dock att kunskapen är begränsad när det gäller kravställningen på väderskydd.

Att kunskapen om hur kraven på väderskydd bör utformas i förfrågningsunderlagen är begränsad påverkar inte bara själva byggprojektet utan även vilken utvärdering som kan göras av de kvalitets- och produktivitetsvinster som kan uppnås med väderskydd i byggprocessen.

I en studie som Layher har genomfört i samarbete med Byggherrarna visar det sig att endast en tredjedel av byggherrarna aktivt arbetar med att ställa krav på väderskydd i byggprocessen. Detta trots att det är byggherrens ansvar att säkerställa fuktsäkerheten. Möjligheten att utnyttja potentialen i de kvalitets- och produktivitetsvinster som finns med väderskyddat byggande ökar dessutom om metoden kravställs av byggherren redan tidigt i projektet.

I studien uttrycker närmare två tredjedelar att de inte har någon eller endast begränsad kunskap om kravställning för väderskydd i förfrågningsunderlag. Behovet av mer kunskap om väderskyddat byggande upplevs därmed vara stort.

Branschstandard för fuktsäkerhet innehåller väderskydd

I ByggaF finns en metod för att säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerheten genom hela byggprocessen. Väderskydd är ett av de exempel som anges som fuktsäkerhetsåtgärder under byggskedet. ByggaF och Boverkets byggregler (BBR) är enligt studien också de viktigaste anledningarna till att kravet på väderskydd kommer med i förfrågningsunderlaget. Trots det säger två tredjedelar av byggherrarna i studien att de inte arbetar aktivt med att ställa krav på väderskydd i byggprocessen.

Tidig kravställning optimerar värdet av väderskyddat byggande

Tidigare forskningsresultat från BI FoU i Väst bekräftar att en av de mest avgörande faktorerna för att kunna dra full nytta av de många fördelar väderskyddet ger, är att beslut tas i ett så tidigt skede av byggprocessen som möjligt. Forskarna menar att det bör ske redan innan projekteringsstart, då det fortfarande är möjligt att påverka valet av byggmetod och material.

Det innebär att det ligger ett stort ansvar på beställaren att i ett tidigt läge föreskriva väderskydd. Om beslutet om väderskydd fattas senare i byggprocessen, till exempel i genomförandeskedet, går man miste om många av kvalitets- och produktivitetsvinsterna, och därmed också de kostnadsbespringar som kan göras, med väderskydd.

Ladda ner och läs hela rapporten från studien här.

Endast en tredjedel av byggherrarna arbetar aktivt med att ställa krav på väderskydd i byggprocessen.